Dhaabbatni Meta beeksisawwan Feesbuukii fi Inistaagiraam irratti maxxanfamaniif hojimaata haaraa eegale

tekinooloojii

Bitooteessa 22, 2015

 1. Dhaabbatni Meta hojimaata beeksisawwan Feesbuukii fi Inistaagiraam irratti qoodaman qabiyyeewwan miidhaa geesisan fi miira kakaasan dhiyeenyatti akka hin maxxanfamne taasisu hojiirra oolchuusaa beeksise. Hojimaatni haaraan kun beeksisawwan kanfaltiin miidiyaalee hawaasaa lamaanirratti qoodaman maxxansawwan suuraa meeshaalee waraanaa, falmii siyaasaa fi kkf ofirraa qaban gubbaa yookiin jalatti akka hin mul’anne taasisa jedhameera. Qaamoleen beeksisa isaanii Feesbuukii fi Inistaagiraam irratti kanfaltiin maxxansiisan beeksisawwan isaanii qabiyyeewwan miidhaa geesisan dhiyeenyatti akka hin maxxanfamneef gaafachaa turaniiru. Hojimaatni dhaabbatni Meta reefu hojiirra oolche kunis ammatti qabiyyeewwan afaanota Ingiliffaa fi Ispaanish fayyadamuun barreeffaman kan ilaallatu akka ta’es himameera.
 1. Barbaadduun Guugil (Google Search) tajaajilawwan ‘Ilaalchawwan’ (Perspectives) fi ‘Waa’ee barreessichaa’ (About this author) jedhaman lama hojiirra oolchuuf akka ta’e beeksise. Tajaajilichi namootni Guugil fayyadamuun odeeffannoo barbaadan waa’ee odeeffannichaa ibsa akka argatan taasisa jedhameera. Tajaajilli ‘Ilaalchawwan’ jedhamu fayyadamtootni wayita waa barbaadan bu’aawwan barreessitoota, gaazexeessitoota, qorattoota fi namoota biroo ilaalcha garagaraa qabaniin barreeffaman akka argatan kan taasisudha. Tajaajilli ‘Waa’ee barreessichaa’ jedhamu immoo waa’ee eenyummaa barreessichaa odeeffannoo kan laatudha jedhameera.
 1. Iloon Mask dabalatee ogeeyyiin tekinoloojii dhiibbaa uumtota ta’an kuma tokkoo ol ta’an hojiin tekinoloojiiwwan hubannoo namtolchee kan akka ‘ChatGPT’ misoomsuu akka dhaabbatu gaafatan. Namootni tekinoloojii kunneen tekinoloojiiwwan hubannoo namtolchee kunneen irratti misoomni dabalataa kan taasifamu yoo ta’e dhala namaarratti miidhaa fiduu akka malu yaaddoo qaban himaniiru. Tekinoloojiiwwan kunneen odeeffannoowwan sobaa tamsaasuuf faayidaarra ooluu akka malanis sodaa qaban himaniiru.️ Odeeffannoowwan torbee kana keessa dhiyeessinefii geessituuwwan Telegiraamaa isaanii:

  – Ergaa Wiixataa keenyaan waa’ee hojimaata haaraa dhaabbatni Tiwiitar (Twitter) baajii mirkaneessa abbummaa ilaalchisee hojiirra oolche barreeffama isiniif dhiyeessineerra: https://t.me/ethiopiacheck/1936

  – Hamma midhaanii gara magaala Finfinnee seenuun gabaaf dhiyaatera jedhamee gabaafame irrattis qorannoo taasifneerra: https://t.me/ethiopiacheck/1940

  – Waa’ee chaanalii Telegiraamaa sobaa maqaa Imbaasii Ameerikaatiin banames odeeffannoo isinif qoodnerra: https://t.me/ethiopiacheck/1941

  – Suuraa erga marsaalee hawaasaarratti qoodamee tureera jedhamaa tures qorannee odeeffannoo sirrii isin biraan geenyerra: https://t.me/ethiopiacheck/1942

  – Dabalataan viidiyoo ‘reefu waraabamedha’ jechuun Tiwiitara irratti qoodames qoranneerra: https://t.me/ethiopiacheck/1943

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

  ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::